SIA “Teksio” Privātuma politika un Klienta kartes programmas noteikumi

1. Ievads

Reģistrējoties dalībai Klienta kartes programmā, Klients uztic SIA “Teksio” (TEKSIO) savus personas datus un piešķir tiesības tos apstrādāt, lai sasniegtu Klienta kartes programmas noteikumos norādītos mērķus.

Ja Klients nepiekrīt Klienta kartes programmas noteikumiem, šai Politikai vai atsevišķiem tās noteikumiem, TEKSIO nevar dot iespēju Klientam piedalīties Klienta kartes programmā, jo nevar nodrošināt programmas darbību un piešķirtās priekšrocības.

Šajā Politikā ir informācija par to, kādus Klienta personas datus TEKSIO pieprasa, saņem un apstrādā, kādiem mērķiem tos izmanto, cik ilgu laiku uzglabā un cita informācija par Klienta datu apstrādi. Papildu jautājumu gadījumos aicinām vērsties pie TEKSIO, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju.

TEKSIO saglabā tiesības jebkurā brīdī grozīt, precizēt un aktualizēt Privātuma politiku, informāciju, publicējot to TEKSIO internet veikalā www.vaideshop.lv, izvietojot informatīvos materiālus TEKSIO veikalos un autoservisos un/vai izmantojot citus komunikācijas kanālus.

Privātuma politikas izpratnē personas dati ir jebkāda informācija, ko var izmantot personas identificēšanai, kā arī jebkāda informācija par personu, kura jau ir identificēta.

TEKSIO visus personas datus iegūst tikai no Klienta. Anketas datus Klients iesniedz tieši, aizpildot Klienta anketu, bet pirkuma datus – izmantojot Klienta karti veikalos.

Ar šo politiku TEKSIO apliecina, ka Klienta personas datu drošība ir tās prioritāte. TEKSIO izmanto atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību datu aizsardzības normatīvo aktu, kā arī iekšējo noteikumu prasībām. TEKSIO ievēro personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības un katrā datu apstrādes procesā izmanto tikai to informāciju, kas nepieciešama šajā Politikā un Klienta kartes noteikumos noteikto mērķu sasniegšanai.

TEKSIO ievāc un apstrādā Noteikumos un šajā Politikā minētos Klientu personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • TEKSIO saistošo līgumsaistību pildīšana;
 • Klienta piekrišana izmantot Klienta kartes programmas priekšrocības saskaņā ar Klienta kartes noteikumos paredzēto kārtību;
 • TEKSIO leģitīmo interešu nodrošināšana;
 • normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde.

Reģistrējoties dalībai Klienta kartes programmā un piekrītot Klienta kartes programmas noteikumiem, Klientam obligāti jāsniedz Klienta anketā pieprasītie dati, pretējā gadījumā Klients nevar piedalīties Programmā.

2. Klienta anketas datu apstrāde

Balstoties uz iesniegtās Klienta anketas datiem, TEKSIO izveido datubāzē unikālu Klienta kartes programmas dalībnieka profilu, kas nodrošina dalību Klienta kartes programmā, programmas priekšrocību piešķiršanu un Klienta tiesību īstenošanu, ievērojot šo Politiku un Klienta kartes programmas noteikumus.

Balstoties uz Klienta norādītajiem anketas datiem, TEKSIO subjektu atpazīst kā attiecīgās Klienta kartes īpašnieku.

Klienta anketā norādītās kontaktinformācijas datus (vārdu, uzvārdu, elektroniskā pasta adresi, mobilā tālruņa pieslēguma numuru, adresi) TEKSIO izmanto tikai un vienīgi sadarbības nodrošināšanai ar konkrēto Klientu, atbildot uz pieprasījumiem un sniedzot būtisku informāciju par Klienta kartes programmu, tās noteikumu un/ vai šīs Politikas izmaiņām.

Pieņemot Klienta anketu, TEKSIO uzskata, ka tajā norādītie dati ir precīzi un pareizi, kā arī visas Klienta piekrišanas ir norādītas ar brīvu gribu, izsmeļoši iepazīstoties ar šo Politiku un Klientu kartes noteikumiem.

Ja Klienta anketā būs norādīti nepareizi vai neprecīzi dati un/vai tos Klients neaktualizēs datiem mainoties, TEKSIO var rasties grūtības nodrošināt Klienta kartes programmas priekšrocību izmantošanu vai Klienta tiesību īstenošanu. Šādos gadījumos TEKSIO var būt spiesti bloķēt Klienta karti un izbeigt Klienta dalību Klienta kartes programmā.

Klienta anketas datu apstrādes:

 • juridiskais pamats ir Klienta anketā norādītā piekrišana dalībai Klienta kartes programmā;
 • apstrādājamo datu kategorijas ir vārds, uzvārds, e-pasta adrese, mobilā tālruņa pieslēguma numurs, adrese, dzimšanas datums;
 • datu apstrādes termiņš ir viss laika periods, kamēr Klients ir Klienta kartes programmas dalībnieks. Lai nodrošinātu TEKSIO leģitīmo interešu aizsardzību (pretenziju, sūdzību izskatīšana), klienta doto piekrišanu un pierādījumu par to, kā arī informāciju par veikto datu apstrādi, TEKSIO uzglabā arī ilgāku periodu.

3. Pirkuma datu uzglabāšana

Pirkuma datus datubāzē TEKSIO saglabā 10 (desmit) gadus pēc pirkuma veikšanas dienas un termiņam beidzoties, tos izdzēš un/vai anonimizē, t.i., neatgriezeniski atdala no Klienta kartes, Klienta anketas datiem un citas Klientu identificējošas informācijas.

Ja dalība Klienta kartes programmā tiek izbeigta ātrāk nekā beidzas 10 (desmit) gadu pirkuma datu uzglabāšanas termiņš, TEKSIO visus Klienta anketas datus un Klientu identificējošu informāciju izdzēš, ja vien tie nav saglabājami, lai sasniegtu citus Klienta kartes noteikumos vai šajā politikā paredzētos datu apstrādes mērķus.

Pirkuma datu uzglabāšanas:

 • juridiskais pamats ir Klienta anketā norādītā piekrišana, kā arī uz TEKSIO attiecināmu juridisku pienākumu izpilde,
 • apstrādājamo datu kategorijas ir veikala adrese, pirkuma datums un laiks, preču nosaukums, daudzums, kopējā pirkuma cena (pēc visām piešķirtajām atlaidēm), ar Klienta karti piešķirto atlaižu summa, sniegto individuālo piedāvājumu vēsture un informācija par to izmantošanu.

4. Datu apstrāde individuālo piedāvājumu sniegšanai

Administrējot Klienta kartes programmas īstenošanu, un lai sasniegtu Klienta kartes noteikumos un šajā Politikā minētos mērķus, TEKSIO izmanto automatizētus un/vai individuālus personas datu un Klienta pirkuma datu analīzes rīkus. TEKSIO grupē un analizē Klienta datus pēc iegādātajām precēm, apmeklētajiem veikaliem un citām Klientiem raksturīgām pazīmēm.

Datu analīzi TEKSIO veic Klienta interesēs, ar nolūku piešķirt individuālas priekšrocības noteiktu kategoriju pircējiem.

TEKSIO grupē un analizē pieejamo informāciju par pirkumu datiem, interneta konta apmeklējuma datiem, Klienta iepirkšanās paradumiem un/vai citām pazīmēm, lai sniegtu Klientam aktuālus, interesantus un izdevīgus piedāvājumus un citu informāciju, kas saistīta ar dalību Klienta kartes programmā. Ņemot vērā Klienta pirkumu vēsturi un pirkumu paradumus, TEKSIO var piešķirt atlaides iecienītāko kategoriju precēm vai informēt Klientu par sortimenta jaunumiem.

TEKSIO veiktās Klienta datu analīzes darbības neietekmē Klientu juridiski, jo to rezultātā netiek pieņemti Klientam saistoši lēmumi.

Datu apstrādes individuālo piedāvājumu sniegšanai:

 • juridiskais pamats ir Klienta anketā norādītā piekrišana;
 • apstrādajamo datu kategorijas ir vārds, uzvārds, e-pasta adrese, mobilā tālruņa pieslēguma numurs, adrese, pirkuma dati, ieskaitot veikalu, pirkuma datumu un laiku, preču nosaukumu, daudzumu, kopējo pirkuma cenu, Klientam piedāvāto individuālo piedāvājumu vēsture un informācija par to izmantošanu;
 • datu apstrādes termiņš ir viss laika periods, kamēr Klients ir Klienta kartes programmas dalībnieks. Klienta doto piekrišanu un pierādījumu par to TEKSIO var saglabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams TEKSIO interešu un tiesību aizsardzībai, saistībā ar pret TEKSIO izteiktām prasībām, pretenzijām tik ilgi, cik tas vajadzīgs šim nolūkam.

5. Piedāvājumu un informācijas sniegšana

Ja Klients ir devis piekrišanu saņemt Klienta kartes programmas piedāvājumus, TEKSIO apstrādā Klienta personas datus, lai sniegtu informāciju par Klienta kartes programmas jaunumiem, individuāliem piedāvājumiem, atlaidēm, akcijām, izpārdošanām un citām priekšrocībām. Programmas piedāvājumus un informāciju TEKSIO sniedz tikai Klienta izvēlētā veidā – uz elektronisko pasta adresi, ar īsziņu vai telefona zvanu.

Piedāvājumu un informācijas sniegšanas:

 • juridiskais pamats ir Klienta anketā norādītā piekrišana saņemt informāciju;
 • apstrādājamo datu kategorijas ir vārds, uzvārds, e-pasta adrese, mobilā tālruņa pieslēguma numurs, adrese;
 • datu apstrādes termiņš ir viss laika periods, kuru Klients ir Klienta kartes programmas dalībnieks. Klienta doto piekrišanu un pierādījumu par to TEKSIO var saglabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams tās interešu un tiesību aizsardzībai, saistībā ar pret TEKSIO izteiktām prasībām, pretenzijām tik ilgi, cik tas vajadzīgs šim nolūkam.

6. Interneta vietne www.vaideshop.lv

Šo datu aptsrādes juridiskais pamats ir Klienta anketā norādītā piekrišana un reģistrētā lietotāja atļaujas (pieejas paroles) saņemšana.

Apstrādājamo datu kategorijas ir reģistrēšanās laikā norādītie dati, pieslēgšanās dati kontam, darbības interneta kontā, tai skaitā tehniskie pārlūkošanas dati (IP adrese, pieslēgšanās un pārlūkošanas tehniskā informācija).

Datu apstrādes termiņš ir viss laika periods, kuru Klients ir interneta konta lietotājs. Klienta doto piekrišanu un pierādījumu par to TEKSIO var saglabāt arī ilgāku laika periodu, saistībā ar pret TEKSIO izteikto prasību un pretenziju risināšanu, kamēr pastāvēs pamats šo datu apstrādei.

7. Statistikas, tirgus un Klienta rīcības izpēte

Veicot statistikas datu, tirgus un pircēju rīcības izpēti, kā arī gatavojot uzņēmējdarbībai nepieciešamos pārskatus, TEKSIO izmanto automatizētus datu analīzes rīkus. Analīzes laikā tiek izmantoti nepersonalizēti dati un netiek izmantota Klientu identificējoša informācija. Datu analīze, statistikas, tirgus un pircēju rīcības izpētes mērķis ir pieņemt būtiskus uzņēmējdarbības lēmumus par TEKSIO pircēju vajadzībām, atbilstoša sortimenta veidošanu, cenu veidošanu, preču izvietošanu, veikalu attīstību un tml.

Statistikas datu, tirgus un pircēju rīcības izpētes darbības neietekmē Klientu individuālās tiesības un intereses.

Statistikas, tirgus un Klienta rīcības izpētes:

 • juridiskais pamats ir TEKSIO leģitīmās intereses analizēt datus un sagatavot uzņēmējdarbībai nepieciešamās atskaites, lai vērtētu savu uzņēmējdarbību un radītu labumus gan Klientam, gan savai uzņēmējdarbībai;
 • apstrādājamo datu kategorijas ir pirkuma dati, ieskaitot veikalu, pirkuma datumu un laiku, preču nosaukumu, daudzumu, kopējo pirkumu cenu, ar Klienta karti piešķirto atlaižu summu;
 • datu apstrādes termiņš ir ne ilgāk kā 10 (desmit) gadi.

8. Datu nodošana trešajām pusēm

Klienta datus TEKSIO var nodot apstrādei datu saņēmējiem, kuri palīdz izpildīt un administrēt Klienta kartes programmu. Tādas personas var būt TEKSIO meitas uzņēmumi, franšīzes partneri, datubāžu programmatūras uzturētāji, datubāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru uzturēšanas un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji, tiešie tirgvedības pakalpojumu sniedzēji, tirgus izpētes vai uzņēmējdarbības analītikas pakalpojumu sniedzēji. Datu apstrādātājiem TEKSIO iesniedz tikai tādu datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai. TEKSIO iesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Klienta personas datus tikai pēc TEKSIO norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez TEKSIO piekrišanas. Turklāt, tiem ir jānodrošina Klienta datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ar mums noslēgto rakstisko vienošanos, kas paredz jebkuru Klienta datu neatgriezenisku dzēšanu pēc dotā uzdevuma izpildes vai sadarbības izbeigšanās.

Lai nodrošinātu gan TEKSIO tiesības, darbinieku un īpašuma drošību, gan Klienta tiesības, dati var tikt nodoti arī kompetentām institūcijām vai tiesībsargājošajām iestādēm (policijai vai uzraudzības institūcijām), taču tikai atbildot uz to pieprasījumiem un tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un normatīvo aktu noteiktajos gadījumos un kārtībā.

9. Teritorijas un jurisdikcijas datu apstrādē

TEKSIO apstrādā personas datus tikai Eiropas Savienības teritorijā un bez nodoma nodot personas datus uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstis.

10. Normatīvajos aktos noteikto tiesību izmantošana

Datu aizsardzības normatīvie akti piešķir Klientam tiesības, kuras var brīvi izmantot vēršoties pie mums. TEKSIO apņemas nodrošināt Klientam iespējas izmantot viņu tiesības.

11. Tiesības iegūt informāciju par personas datu apstrādi

Klientam ir tiesības saņemt TEKSIO apstiprinājumu par to, vai TEKSIO apstrādā Klienta personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar Klienta personas datiem, kuri tiek apstrādāti, informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategoriju, datu saņēmēju kategoriju, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotu, lēmumu pieņemšanu, kā arī to nozīmi un sekām.

12. Tiesības pieprasīt labot personas datus

Ja ir mainījušies Klienta anketā norādītie dati vai konstatēts, ka TEKSIO apstrādātā informācija par Klientu ir neprecīza vai nepareiza, Klientam ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot.

13. Tiesības atsaukt piekrišanu

Tajos gadījumos, kad Klienta datus TEKSIO apstrādā uz Klienta piekrišanas pamata, Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un uz Klienta piekrišanas pamatotā datu apstrāde tiks pārtraukta.

Savu piekrišanu Klients var koriģēt – atsaukt to vai atkārtoti dot iepriekš atsauktu piekrišanu, iesniedzot atbilstoši aktualizētu Klienta kartes pieteikuma anketu vai sazinoties ar TEKSIO Klienta kartes programmas noteikumos norādītajos veidos.

Ja Klienta piekrišana zaudē spēku vai tiek atsaukta, vai anulēta, TEKSIO dzēš datus, kas tiek apstrādāti uz Klienta piekrišanas pamata, ja vien to apstrādei nav arī cits pamats, lai sasniegtu citus šajā Politikā paredzētos datu apstrādes mērķus, bet Politikā norādītajos gadījumos – TEKSIO neatgriezeniski anonimizē datus.

Jebkurā situācijā Klienta doto piekrišanu un pierādījumu par to TEKSIO var uzglabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizsargāt savas tiesības saistībā ar pret TEKSIO izteiktām prasībām, pretenzijām.

14. Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Klients uzskata, ka TEKSIO apstrādā tā datus pārkāpjot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, TEKSIO aicina sazināties Klienta kartes programmas norādītajos veidos, lai risinātu radušos situāciju, apmierinātu lūgumus un novērstu TEKSIO pieļautās kļūdas, ja tādas radušās.

Ja Klients nav apmierināts ar TEKSIO piedāvātajiem risinājumiem vai TEKSIO, pēc Klienta domām, neveic nepieciešamās darbības, Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv).

15. Tiesības iebilst pret datu apstrādi, ja apstrāde pamatota ar leģitīmajām interesēm

Klientam ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz TEKSIO leģitīmajām interesēm. Tomēr, ņemot vērā Klienta kartes programmas mērķus un abu pušu – gan Klienta kā datu subjekta, gan TEKSIO kā datu pārziņa, leģitīmo interešu līdzsvaru, Klienta iebildumi var nozīmēt, ka, pārtraucot tā datu apstrādi, ko TEKSIO veic uz leģitīmo interešu pamata, TEKSIO nevar nodrošināt iespēju Klientam turpmāk piedalīties TEKSIO Klientu kartes programmā.

16. Tiesības pieprasīt izdzēst datus (tiesības būt aizmirstam)

Pastāvot atbilstošiem personas datu apstrādes normatīvajos aktos minētajiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, Klientam ir tiesības lūgt, lai TEKSIO dzēš tā personas datus.

Gadījumā, ja personas dati, kas apstrādāti Klientam esot TEKSIO Programmas dalībniekam, ir izmantojami citiem šajā Politikā minētajiem mērķiem, un to apstrādes tiesiskais pamats nav piekrišana, TEKSIO var saglabāt attiecīgo informāciju, lai nodrošinātu citu mērķu sasniegšanu.

17. Tiesības pieprasīt ierobežot datu apstrādi

Pastāvot attiecīgiem datu apstrādes normatīvajos aktos minētiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Klients apstrīd datu precizitāti, iesniedz iebildumus par datu apstrādi uz TEKSIO leģitīmo interešu pamata, Klientam ir tiesības ierobežot savu datu apstrādi.

18. Tiesības uz datu pārnesamību

Klientam ir tiesības lūgt tādu datu pārnesamību, kurus Klients iesniedzis TEKSIO elektroniskā formā. Saņemot Klienta pieprasījumu par datu pārnesamību, TEKSIO nodrošina Klienta tiesību realizāciju, izsniedzot datus plaši izmantojamā un datorlasāmā formātā vai arī nosūta Klienta pieprasītos datus elektroniskā formā Klienta izvēlētajam adresātam, ievērojot Klienta pieprasījumā norādīto informāciju.

19. Lūgumu izskatīšanas kārtība

Tiecoties aizsargāt visu TEKSIO klientu datus no nelikumīgas atklāšanas, TEKSIO, saņemot Klienta lūgumu sniegt datus vai īstenot citas Klienta tiesības, būs jāpārliecinās, vai Klienta karte ir izdota tieši konkrētajam Klientam. Šim mērķim TEKSIO var lūgt Klientu norādīt Klienta kartes pieteikuma anketā norādītos aktuālos anketas datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi vai mobilā tālruņa pieslēguma numuru un salīdzināt, vai Klienta norādītie dati sakrīt ar atbilstošajiem anketas datiem. Veicot šo pārbaudi, TEKSIO ir tiesības izsūtīt kontroles paziņojumu uz Klienta kartes pieteikuma anketā norādīto kontaktinformāciju – īsziņu vai elektronisko pasta adresi, lūdzot veikt autorizāciju. Ja pārbaudes procedūra būs neveiksmīga, piemēram, Klienta norādītie anketas dati nesakritīs ar Klienta kartes pieteikuma anketā norādītajiem datiem vai netiks veikta autorizācija pēc nosūtītās īsziņas vai e-pasta paziņojuma, TEKSIO būs spiesti konstatēt, ka Klients nav attiecīgo datu subjekts un Klienta iesniegtais lūgums būs uzskatāms par noraidāmu.

Saņemot Klienta lūgumu par jebkuru Klienta tiesību īstenošanu un veiksmīgi veicot iepriekš norādīto pārbaudes procedūru, TEKSIO apņemas nekavējoties, taču, jebkurā gadījumā, ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Klienta lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām, sniegt Klientam informāciju par tā lūguma izpildes virzību. Ņemot vērā lūguma sarežģītību un skaitu, TEKSIO ir tiesības viena mēneša periodu pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, par to informējot Klientu līdz pirmā mēneša beigām un norādot šāda pagarinājuma iemeslus.

Ja Klienta lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, arī atbilde Klientam tiek sniegta ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams, piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ vai ja ir lūgts atbildēt citā veidā.

Ja TEKSIO būs spiesti noraidīt Klienta lūgumu normatīvajos aktos norādīto apstākļu dēļ, TEKSIO rakstveidā informē par atteikumu, attiecīgi pamatojot to.

20. TEKSIO kontaktinformācija

Par personas datu apstrādes jautājumiem ar TEKSIO var sazināties šādos veidos:

 • rakstot uz elektroniskā pasta adresi: info@vaideshop.lv
 • sūtot informāciju uz pasta adresi: Jēkabpils iela 12, LV-1003, Rīga, Latvija;
 • rekvizīti: SIA “Teksio”, reģ. 40103119083.

21. Datu drošība

TEKSIO izmanto dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Klienta personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Tomēr, ja informāciju pārraida ar internetu vai mobiliem sakariem, tās drošību pilnībā nevar garantēt, tādējādi Klientam patstāvīgi jāizvērtē ar informācijas konfidencialitāti saistītie riski un tie jāuzņemas, ja Klients pieņem lēmumu nodot jebkādu informāciju norādītajos veidos.

22. Ilgāka datu uzglabāšana

Beidzoties šajā Politikā noteiktajam Klienta datu apstrādes un uzglabāšanas termiņam, TEKSIO iznīcina Klienta datus, bet Politikā norādītajos gadījumos – anonimizē pēc iespējas ātrāk, saprātīgā un pamatotā šādu darbību veikšanai nepieciešamā periodā.

Ilgāka šajā Politikā norādīto Klienta personas datu uzglabāšana var tikt īstenota tikai tad, ja:

 • tas ir nepieciešams, lai TEKSIO varētu nodrošināt savu tiesību aizsardzību saistībā ar pretenzijām vai prasībām;
 • ir pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām, kuru dēļ veicama izmeklēšana;
 • Klienta dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai.

23. Politikas spēkā esamība un grozījumu veikšana

Privātuma politika ir spēkā no 2018. gada 25. maija.

TEKSIO saglabā tiesības jebkurā brīdī grozīt, precizēt un aktualizēt politikas noteikumus, informāciju publicējot TEKSIO mājas lapā, TEKSIO veikalos un autoservisos izvietotos informatīvajos materiālos un/vai izmantojot citus komunikācijas kanālus.